Systematiskt Arbetsmiljöarbete - Så skapar du en säkrare arbetsplats

Alla företagsträder är beroende av sina anställda - utan dem skulle det inte finnas någon verksamhet alls. Av denna anledning är det viktigt att säkerställa en hälsosam och trygg arbetsmiljö för de anställda. Detta är inte bara en moralisk skyldighet, utan också en legal skyldighet. Arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivare ska garantera en trygg arbetsplats. På grund av detta är det nödvändigt att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete som säkerställer säkerheten och hälsan för de anställda.

Vad är ett systematiskt arbetsmiljöarbete?

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är en strukturerad metod för att arbeta med arbetsmiljöfrågor inom ett företag. Detta syftar till att identifiera och förbättra arbetsmiljön på en säker metod. Det innebär också att regelbundet granska och utvärdera eventuella förbättringar som kan göras på arbetsplatsen. Det är arbetsgivaren som ska ansvara för att det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs.

Varför är det viktigt att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete?

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt eftersom det hjälper företag att säkerställa en hälsosam och trygg arbetsplats. Utöver att uppfylla lagliga krav främjar det också produktiviteten och minskar antalet sjukfrånvaro. Genom att ta hand om hälsan och säkerheten för de anställda visar företaget också att de bryr sig om sina anställda. Detta kan leda till ökad motivation och lägre personalomsättning.

Hur går man tillväga?

För att inleda processen med ett systematiskt arbetsmiljöarbete behöver du först genomföra en riskbedömning. Detta innebär att identifiera vilka risker det finns i arbetsmiljön och vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra dessa risker. Därefter ska den företagsspecifika handlingsplanen skapas som innehåller vad som har identifierats och vilka åtgärder som ska vidtas för att förbättra arbetsmiljön.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska ha följande moment:

En arbetsmiljöpolicy

För en väl fungerande hälsosam arbetsmiljö behöver det finnas en politik som styr företagets riktlinjer, övergripande mål och ansvar. Det är viktigt att alla anställda känner till dessa riktlinjer.

Riskbedömning

Riskbedömningen är grunden för ditt arbetsmiljöarbete. Det är här du identifierar vilka risker som finns i arbetsmiljön och bedömer hur allvarliga de är. Det är också här du utarbetar åtgärder för att minska eller eliminera riskerna.

Handlingsplan

Handlingsplanen är ett dokument som beskriver hur åtgärder ska vidtas för att hantera riskerna som identifierats genom riskbedömningen. Detta innebär att beskriva hur företaget ska uppnå sina övergripande mål i de specifika arbetsområdena.

Uppföljning och förbättring

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär regelbunden uppföljning och förbättring för att säkerställa att åtgärder vidtas och följs upp på ett ändamålsenligt sätt. Detta görs vanligtvis genom en systematisk process av granskning och utvärdering.

Relevanta nyckelord

  • Systematisk arbetsmiljöarbete
  • Riskbedömning
  • Arbetsmiljöpolicy
  • Handlingsplan
  • Uppföljning och förbättring
  • Säker arbetsplats
  • Hälsosam arbetsmiljö

Sammanfattning

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är en strukturerad metod för att hantera ökad risk för ohälsa, olycksfall och negativ inverkan på den fysiska eller psykosociala arbetsmiljön. Detta är viktigt inte bara för att uppfylla juridiska krav utan också för att skapa en hälsosam och trygg arbetsplats för de anställda. Detta leder i sin tur till en högre produktivitet och ökad motivation bland personalen - något som är en viktig grund för verksamhetens framgång.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.