Revisionsetik - Vikten av att agera professionellt och trovärdigt

Revision är en avancerad verksamhet som fortsätter att vara en central del av den moderna ekonomin. Revision handlar om att granska de ekonomiska uppgifterna för företag, organisationer och föreningar för att se till att de är noggranna, riktiga och att de följer gällande lagar och regler. Enligt den internationella revisionsetiska koden som utarbetats av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) ska revisorer agera på ett sätt som främjar professionellt omdöme, objektivitet, integritet och opartiskhet.

Revisionsetikens betydelse för förtroendefullt samarbete

Revisionsetiken spelar en central roll inom revisorsbranchen då den är en grundläggande faktor för att skapa förtroende hos klienter och kollegor. En revision som utförs på ett etiskt sätt ökar sannolikheten för att rekommendationer och slutsatser som återges i revisionsrapporten är tillförlitliga. En uppgift som genomförs utan att tillämpa de regler som sätts upp i den etiska koden kan skada revisionens integritet och trovärdighet.

En annan viktig faktor att ta hänsyn till är att det är enkelt att förlora förtroende men det kan ta år att återuppbygga det. Det är därför viktigt att följande etiska regler och standarder är helt upprättade på ett ansvarsfullt sätt.

Förebygga intressekonflikter

En revisors integritet och självständighet är centrala faktorer som ska följas av alla som utför revisionsuppgifter. Revisorer ska undvika att göra något som kan orsaka orimliga intressekonflikter, med det menas att revisorn måste upprätthålla sin självständighet genom att undvika affärskonflikter, anställningsbaserade lojaliteter och andra situationer som kan minska revisorns oberoende.

Det innebär också att revisorerna ska undvika situation där det kan finnas andra affärsrelationer som står i strid med revisorns plikt att tillhandahålla oberoende, objektiv och osäkerhetstjänster. För att undvika intressekonflikter är det viktigt att följa god revisorssed och vara redo att överväga hur klienternas intressen stämmer med de egna.

Sekretess och konfidentialitet

Sekretess och konfidentialitet är två av de mest kritiska principerna i revisionsetiken. Som revisor har man en plikt att skydda och bevara information som erhålls i samband med revisionsuppdraget. Att skydda informationen innebär att försäkra sig om att det inte förekommer läckor av information eller irrelevant spridning av känslig information. Därför bör revisorn inte lämna ut eller använda konfidentiell information om kunder eller andra utomstående parter utan att först erhålla deras samtycke.

Detta förbjuder även revisorn att hantera information som kan vara avslöjande för människors privatliv. Man bör alltid se till att behandla konfidentiella uppgifter med omfattande uppmärksamhet och ansvar.

Relevanta nyckelord

  • Revisionsetik
  • Integritet
  • Objektivitet
  • Självständighet
  • Sekretess
  • Konfidentialitet
  • Etisk kod

Sammanfattning

Revisionsetik är en av de viktigaste principerna för en professionell revisor att efterfölja. Det är en grundläggande faktor för att upprätthålla förtroende och trovärdighet hos klienter och kollegor. En revisors självständighet, objektivitet och integritet bör alltid vara prioriterad och revisorn bör följa god revisorssed för att undvika intressekonflikter. Sekretess och konfidentialitet är också avgörande för att skydda känslig information av kunder och utomstående parter. Revisionsetiska standarder är skyddande principer som hjälper till att hålla revisorns integritet och trovärdighet i största möjliga grad.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.