Entreprenadjuridik - en guide för entreprenörer

Som entreprenör är det viktigt att ha koll på juridiken kring entreprenadprojekt. Från upphandling till färdigställande finns det flera lagar och regler som måste följas för att undvika problem och tvister. I denna artikel går vi igenom vad du behöver veta om entreprenadjuridik och hur det kan påverka ditt företag.

Bakgrund och definition

En entreprenad är en överenskommelse om att utföra en arbetsuppgift mot betalning. Det kan exempelvis handla om att bygga ett hus eller renovera en befintlig fastighet. Entreprenadjuridik handlar om de regler och avtal som styr sådana projekt.

Entreprenadavtal reglerar hur arbetet ska utföras, vilka som är ansvariga för vad och vilka kostnader som ingår. I vissa fall finns också specifika regler beroende på vilken typ av entreprenad det handlar om, exempelvis totalentreprenad eller totalentreprenad med förhandling.

Viktiga juridiska områden att tänka på

Upphandling

För att säkerställa en rättvis och öppen process är det viktigt att följa upphandlingsreglerna. Både som offentlig upphandlande myndighet och som anbudsgivare finns det specifika regler att följa. Detta inkluderar exempelvis att annonsera upphandlingen, att utforma ett utvärderingskriterium och att tilldela kontraktet till den mest lämpliga anbudsgivaren.

Kontrakt och anbud

Entreprenadkontraktet är det avtal som fastställer villkoren för arbetet. Detta inkluderar vad som ska utföras, när det ska utföras och vilka kostnader som ingår. Anbudet är det dokument som anbudsgivaren lämnar till den upphandlande myndigheten eller projektledaren som beskriver vad de kan utföra och till vilket pris.

För att undvika problem är det viktigt att ha en klar och tydlig överenskommelse, där samtliga parter förstår vad som förväntas av dem.

Ansvar och garantier

I entreprenadkontraktet fastställs vilka ansvarsområden som varje part har. Detta kan exempelvis inkludera garantier för kvalitet och säkerhet, ansvar för skador på materialet under byggprocessen eller kostnader som uppstår på grund av förseningar.

Tvistelösning

Ibland kan det uppstå tvister mellan entreprenören och projektledaren om vad som ska utföras eller om pris och tidplan. För att undvika kostsamma rättsliga processer kan man upprätta en tvistelösningsmekanism i kontraktet. Detta kan exempelvis vara en skiljedomstol eller en medling.

Relevanta nyckelord

  1. Entreprenadjuridik
  2. Upphandling
  3. Kontrakt
  4. Ansvar
  5. Tvistelösning
  6. Anbud
  7. Totalentreprenad

Sammanfattning

Entreprenadjuridik är ett viktigt område för alla entreprenörer. Genom att ha koll på lagar och regler kan man undvika problem och tvister vid entreprenadprojekt. Viktiga områden inkluderar upphandling, kontrakt och ansvar, samt tvistelösning. Genom att följa dessa riktlinjer kan man säkerställa att man håller sig inom ramen för vad som är juridiskt acceptabelt.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.