Avtalsbrott – Vad det innebär för dig och din verksamhet

Att ingå avtal är en viktig del av affärsvärlden, men vad händer om en part inte uppfyller sina åtaganden i avtalet? Ett avtalsbrott kan ha allvarliga konsekvenser för båda parter, och det är därför viktigt att förstå vad det innebär och hur man undviker det.

Vad är ett avtalsbrott?

Ett avtalsbrott innebär att en part inte uppfyller de villkor och åtaganden som anges i avtalet. Detta kan inkludera förseningar, dålig kvalitet på produkter eller tjänster, misslyckade leveranser och underlåtenhet att betala. När ett avtalsbrott inträffar kan den andra partet begära skadestånd eller häva avtalet.

Typer av avtalsbrott

 • Väsentligt avtalsbrott: En part har brutit mot avtalets kärnvillkor på ett sådant sätt att det inte längre går att fullgöra avtalet.
 • Mindre avtalsbrott: En part har brutit mot en mindre del av avtalet, men den andra parten kan fortfarande fullgöra avtalet.
 • Aktivt avtalsbrott: En part har aktivt agerat för att bryta mot avtalet.
 • Passivt avtalsbrott: En part har inte uppfyllt åtaganden enligt avtalet utan att aktivt ha agerat för att bryta mot avtalet.

Konsekvenser av avtalsbrott

Konsekvenserna av ett avtalsbrott beror på hur allvarligt brottet är och vilka villkor som anges i avtalet. Några av följderna kan inkludera:

 • Skadestånd: Den andra parten kan begära skadestånd för förluster som uppstått på grund av avtalsbrottet.
 • Hävning av avtalet: Om avtalsbrottet är allvarligt kan den drabbade parten häva avtalet och söka skadestånd.
 • Upphävande av garantier: Om en produkt eller tjänst inte uppfyller avtalets villkor kan garantin bli ogiltig.

Hur man undviker avtalsbrott

För att undvika avtalsbrott är det viktigt att:

 • Föregående utvärdering: Försäkra dig om att den part du avser att ingå avtal med har den kompetens, kapacitet och erfarenhet som krävs för att fullgöra åtaganden som utlovats.
 • Specifikation av villkor: Specificera alla villkor, såsom särskild tidslängd och val av plats för utbyte av varor och tjänster.
 • Avtalsuppföljning: Kontrollera att alla villkor i avtalet följs för att upptäcka eventuella avtalsbrott i tid och försöka lösa frågorna innan de blir större problem.

Relevanta nyckelord

 • Avtalsbrott
 • Skadestånd
 • Hävning av avtal
 • Produkter eller tjänster
 • Förluster
 • Villkor
 • Avtalsuppföljning

Sammanfattning

Ett avtalsbrott kan ha allvarliga konsekvenser för båda parter i ett avtal. Genom att föregående utvärdera den andra parten, tydligt beskriva villkor och noga övervaka avtalet kan du minimera risken för avtalsbrott. Om du upptäcker en överträdelse bör du ta steg för att lösa problemet så fort som möjligt, för att undvika att det blir värre.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.