Att vara skyddsombud - en viktig utbildning för arbetsmiljö

Som skyddsombud har man en viktig roll i att bidra till att arbetsmiljön på arbetsplatsen är säker och hälsosam för alla. Det krävs en grundlig utbildning för att förstå olika risker och hur man kan förebygga dem. I den här artikeln går vi igenom vad det innebär att vara skyddsombud och vad utbildningen innebär.

Vad innebär det att vara skyddsombud?

Skyddsombudet har en viktig roll i arbetsmiljöarbetet eftersom hen är den anställdas representant gentemot arbetsgivaren. Skyddsombudet har rätt att informera arbetsgivaren om risker och problem på arbetsplatsen samt delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet. Det är också skyddsombudets uppgift att hålla sig informerad om gällande arbetsmiljölagar och förordningar.

Det finns också viktiga funktioner som familjefridsfarbröder. Det innebär bland annat att ta emot rapporter från och ge utbildning till sextrakasserade eller utsatta anställda.

Utbildningen för skyddsombud

Utbildningen för skyddsombud är obligatorisk och tar oftast två dagar. Utbildningen är uppdelad i två delar: en dag om arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter samt en dag om psykosocial och ergonomisk arbetsmiljö. Utbildningen ger grundläggande kunskap om arbetsmiljöförhållanden och möjlighet till praktiska övningar. Efter utbildningen är det skyddsombudets uppgift att informera och utbilda de anställda om arbetsmiljöfrågor.

Skyddsombudets arbetsuppgifter

Skyddsombudets arbetsuppgifter är att bevaka att arbetsplatsen har en god arbetsmiljö, följa upp rehabiliteringsärenden och samarbeta med arbetsgivaren för att förebygga och åtgärda problem. Skyddsombudet har också rätt att genomföra skyddsronder, som innebär att man går igenom arbetsplatsen och letar efter risker och problem. Skyddsombudet har rätt att stoppa farligt arbete och dra i nödbromsen om det behövs.

Om det finns flera skyddsombud på arbetsplatsen ska de samarbeta och även delta i samverkansmöten med arbetsgivaren. Skyddsombudet kan också ingå i en arbetsmiljögrupp eller vara med i planeringen av den årliga arbetsmiljöarbetet.

Relevanta nyckelord

  • Skyddsombud
  • Arbetsmiljö
  • Utbildning
  • Psykosocial arbetsmiljö
  • Ergonomisk arbetsmiljö
  • Rehabiliteringsärenden
  • Skyddsronder

Sammanfattning

Att vara skyddsombud innebär stort ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Utbildning är obligatorisk och ger kunskap om arbetsmiljöfrågor och möjlighet för det skyddsombudet att informera och utbilda de anställda. Skyddsombudets uppgifter inkluderar att bevaka arbetsmiljön, följa upp rehabiliteringsärenden samt samarbeta med arbetsgivaren för att förebygga och åtgärda problem. Skyddsombudet har också rätt att stoppa farligt arbete om det behövs.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.